Gjon Mili
Born on: 1904
Died on: 1984 
no other names
1944
Gjon Mili (Special Effects)